Phòng trưng bày của chúng tôi

Thông tin liên lạc

Tên DỰ ÁN
ĐƯỜNG TỈNH 208, TỪ THỊ TRẤN ĐÔNG KHÊ (HUYỆN THẠCH AN) – XÃ CÁCH LINH, TRIỆU ẨU (HUYỆN PHỤC HÒA) – XÃ AN LẠC, THỊ TRẤN THANH NHẬT, XÃ ĐỨC QUANG (HUYỆN HẠ LANG) – XÃ CHÍ VIỄN (HUYỆN TRÙNG KHÁNH), TỈNH CAO BẰNG
Địa điểm
Huyện Thạch An, Phục Hòa, Hạ Lang tỉnh Cao Bằng
Giá trị hợp đồng
672 tỷ đồng. (Hợp đồng số 01/HĐXL ngày 11/01/2018)
Gói thầu số 12
Xây lắp công trình giai đoạn 01: Đường tỉnh 208, từ thị trấn Đông Khê (huyện Thạch An) – xã Cách Linh, Triệu Ẩu (huyện Phục Hòa) – xã An Lạc, thị trấn Thanh Nhật, xã Đức Quang (huyện Hạ Lang) – xã Chí Viễn (huyện Trùng Khánh), tỉnh Cao Bằng
Quy mô
Công trình giao thông cấp IV miền núi – Nhóm dư án nhóm B
Trạng thái
November 22, 2020